Zwroty:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) – Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu 14 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny.

W pozostałych wypadkach możliwość i warunki zwrotu uzgadniamy indywidualnie (nie podlegają zwrotowi produkty personalizowane).

Przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności kuriera, wszelkie reklamacje dotyczące transportu muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru przesyłki.

Nie podlegają zwrotom:

Produkty uszkodzone lub noszące ślady użytkowania, kopiowania, otwierania opakowania.

Produkty, które zostały skonfigurowane na indywidualne zamówienie lub takie, którym towarzyszyło wykonanie usługi na indywidualne zamówienie - np. personalizowane, wykonanie wydruków, naniesienie grafiki, cięcie materiałów na wymiar itp.

Produkt należy zwrócić po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedawcą, w stanie niezmienionym na własny koszt. Zwracając towar ponosisz ryzyko uszkodzeń lub utraty podczas transportu - możesz ubezpieczyć na własny koszt przesyłkę u spedytora.

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć: 

    • pisemnie na adres: ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała;

    •  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@giftshop24.pl oraz magda@mediagraf.com.pl.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała.

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: 

    (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; 

    (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz 

    (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji. 

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji 

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

    • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów; 

    • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji; 

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.): 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Reklamacje, gwarancje i serwis - nowe zasady

Jeżeli zdarzy się, że zakupiony w naszym sklepie produkt posiada wady, zgłoś ten fakt niezwłocznie w formie pisemnej. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i omówi dalszy tryb postępowania. Prosimy nie wysyłać produktów bez uprzedniego uzgodnienia. W razie nieuzasadnionej reklamacji nie przyjmujemy przesyłek kurierskich za pobraniem, a koszty transportu będziesz musiał pokryć w z własnej kieszeni. Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu przez firmę spedycyjną, warunkiem przyjęcia reklamacji jest protokół szkody podpisany przez przewoźnika. W wypadku uznania reklamacji zwracamy identyczny produkt, a gdy jest to niemożliwe - pieniądze - chyba, że uzgodnisz z nami inną formę - np. wymianę na inny produkt. W wypadku produktów drukowanych techniką wielkoformatową, offsetową czy też cyfrową należy mieć świadomość, że specyfika tych technik może powodować niewielkie różnice kolorystyczne w stosunku do tego, co widzisz na ekranie lub co uzyskałeś z drukarki biurowej. Różnice takie nie dają prawa do reklamacji.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                             

................................................                                                                                                   ................................, dn. .........................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................

                                                                                                                                                                                    nazwa i adres sprzedawcy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy

zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu następujących rzeczy:

1)      .............................................

 

2)      .............................................

 

3)     ..............................................

 

 Wyrażam zgodę na zwrot dokonanych płatności na rachunek bankowy o numerze:

 

............................................................

                                                                                                                                                                                 ..........................................                                                                                                                                                                                         podpis Konsumenta

 

Product added to wishlist
Dodaj do porównania